Privacyreglement

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (fysiotherapeutisch) goed te kunnen behandelen en dit is nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
Therapiecentrum Petten is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor fysiotherapeutische zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder en/of via onze website.
• Alle medewerkers binnen Therapiecentrum Petten hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Dit is wettelijk bepaald, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schriftelijke aanvraag kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Therapiecentrum Petten hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Bijvoorbeeld in geval van uitwisseling van gegevens met een (huis)arts.
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Gegevens uitwisselen met ons
Uiteraard willen wij zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor u. Dat kan per telefoon of per e-mail.
Wees u zich ervan bewust dat, als u via deze weg met ons gegevens uitwisselt, deze lijnen in principe niet extra beveiligd zijn. Het kan daarom zo zijn dat wij u om extra informatie vragen om uw identiteit te verifiëren. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Nieuws

Wij zijn gestart met onderzoek, behandeling en advies op afstand!

Vanaf heden kunnen wij u via telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s van dienst zijn.

Wij maken hierbij gebruik van Physitrack: via een beveiligde verbinding kunnen we oefeningen met u doornemen en opsturen, live via beeldbellen advies geven met betrekking tot uw klachten en meekijken op de werkplek.
De mogelijkheden zijn heel uitgebreid en de reacties zijn heel positief!

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op: 0226-381851.

Lees meer
Praktijkupdate Coronavirus 23 maart 21:30

Beste klant,

In verband met de aanscherping van het behandeladvies vanwege het Corona virus doen we in ieder geval tot 6 april alleen nog:

1. Medisch noodzakelijke behandelingen

2. Behandeling/advies via beveiligde beeldverbinding of telefonisch consult

Heeft u vragen?
Wij zijn zoals altijd via de mail telefonisch spreekuur bereikbaar!

Hartelijke groet,
Esmaralda, Ralph en Jacco

Lees meer
Leef jij gezond?

Generatie op generatie gaan wij ongezonder leven. Maar waar moeten we dan op letten?

Lees meer